I. DEFINÍCIA

Renault SK – spoločnosť s názvom Renault Slovensko, spol. s r.o., IČO: 35 736 003, so sídlom Einsteinova   24,  Bratislava   851 01, Slovensko, spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka 16299/B ;

MY Renault – služba, ktorú Renault SK poskytuje elektronickou cestou používateľom prostredníctvom servisu, je na informačné, reklamné účely a zaisťuje podporu v začatí záručnej a popredajnej služby používateľom, ktorí využívajú vozidlá značky Renault v súlade s pravidlami MY Renault;

Servis – internetový servis, ktorý je poskytovaný elektronicky spoločnosťou Renault SK a prístupný na http://www.renault.sk, vrátane jeho ďalšieho rozšírenia v súlade s pravidlami služieb.

R-LINK Store – elektronicky poskytovaná služba francúzskej spoločnosti Renault s. a. s., 13-15 quai Alphonse Le Gallo, 92100 Boulogne-Billancourt, Francúzsko; používateľom umožňuje získavať aplikácie, služby alebo balíčky služieb tiež za úplatu, podľa pravidiel popísaných v samostatných podmienkach na poskytovanie tejto služby, ku ktorým MY Renault umožňuje prístup;

Autorizovaní partneri Renault – subjekty, právne nezávislé od Renaultu SK, ktoré sú súčasťou distribučnej siete autorizovaných predajní a servisov značky RENAULT a DACIA na území Slovenskej republiky a ktoré poskytujú služby v oblasti predaja vozidiel značky RENAULT a DACIA, ich záručné a servisné služby vrátane predaja náhradných dielov a doplnkov.

Zmluva – zmluva, ktorá sa uzatvára medzi Renaultom SK a používateľom o poskytovaní MY Renault podľa podmienok stanovených pravidlami MY Renault;

Používateľ – plnoletá fyzická osoba plne spôsobilá na právne úkony, žijúca na Slovensku, ktorá uzatvorila zmluvu s Renaultom SK;

Pravidlá MY Renault – pravidlá služby „My Renault“, ktorú poskytuje internetový servis Renault SK, upravujúce práva a povinnosti Renault SK a používateľa, ktoré sa vzťahujú na poskytovanie a na využívanie služieb MY Renault;

II. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1. Renault SK poskytuje používateľom službu MY Renault podľa podmienok stanovených pravidlami MY Renault.

2. Využívanie všeobecne dostupných dát MY Renault je pre používateľov bezplatné s výnimkou služby R-LINK Store, ktorej poskytovanie sa riadi samostatnými pravidlami R-LINK Store.

3. Renault SK bezplatne sprístupňuje pravidlá MY Renault všetkých používateľom pred uzatvorením zmluvy na adrese: http://www.renault.sk/legal-my-renault.html a umožňuje, aby sa používateľ s pravidlami MY Renault zoznámil.

4. Používatelia sa na základe využívania služby MY Renault zaväzujú dodržiavať pravidlá a podmienky využívania služby MY Renault.

III. ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽBY MY RENAULT

1. Používateľ uzatvára s Renault SK zmluvu prostredníctvom:

1) vstupu do záložky MY Renault, ktorá je prístupná v servise;

2) vyplnenia registračného formulára a uvedenia nutných osobných údajov;

3) zoznámenia sa s pravidlami MY Renault sprístupnenými Renaultom SK a ich akceptáciou;

2. V okamihu uzatvorenia zmluvy používateľ zakladá jemu pridelené osobné konto, ktoré mu umožňuje prístup k údajom MY Renault.

3. Zmluva sa uzatvára na neurčitý čas.

4. Používateľ môže zmluvu kedykoľvek vypovedať s okamžitou účinnosťou tak, že odstráni svoje konto z MY Renault a prestane využívať službu MY Renault.

IV. FUNGOVANIE SLUŽBY

1. MY Renault slúži na informačné a marketingové účely v oblasti produktov a služieb poskytovaných Renaultom SK a služieb servisnej a popredajnej služby autorizovaných partnerov Renault.

2. MY Renault umožňuje používateľom predovšetkým:

1) Zoznámiť sa s materiálmi týkajúcimi sa spôsobu prevádzkovania vozidiel značky Renault;

2) získavať elektronickou cestou obchodné informácie o najnovších produktoch, službách a marketingových akciách týkajúcich sa vozidiel, náhradných dielcov a doplnkov určených pre vozidlá značky Renault;

3) získavať užitočné informácie súvisiace s vozidlom Renault vo vlastníctve používateľa, najmä o termínoch servisných prehliadok vozidla, o platnosti záruky a o asistenčnej službe, na ktorú má používateľ ako vlastník vozidla Renault prípadne nárok;

4) poskytovať všeobecné informácie o činnosti značky Renault;

5) poskytovať odpovede na otázky o možnostiach využitia finančných prostriedkov na nové a ojazdené vozidlá značky Renault, o všeobecných podmienkach povinného ručenia a o asistenčnej službe pre používateľov;

3. MY Renault umožňuje používateľom, ktorí sa zaujímajú o produkty a služby určené používateľom vozidiel značky Renault, priamy kontakt s vybranými autorizovanými partnermi Renault a získať informácie o aktuálnych ponukách predaja vozidiel, náhradných dielcov a o podpore v oblasti záručnej a servisnej služby značky Renault, predovšetkým:

1) umožňuje elektronicky si dohodnúť návštevu u vybraného autorizovaného partnera Renault, ktorého si zvolá priamo používateľ alebo ktorého určí Renault SK pomocou MY Renault na základe zadaných kritérií používateľa, aby sa zoznámil s ponukou vozidiel značky Renault, náhradných dielcov a doplnkov;

2) umožňuje dohodnúť si skúšobnú jazdu novým alebo ojazdených vozidlom, ktoré sa nachádza v ponuke daného autorizovaného partnera Renault;

3) poskytuje odpovede na zadané otázky elektronickou cestou;

4) nasmeruje používateľa k danému autorizovanému partnerovi Renault, aby si dohodol servisnú alebo záručnú návštevu.

4. Používatelia MY Renault môžu použiť svoje osobné konto na to, aby využili elektronickú službu R-LINK Store francúzskej spoločnosti Renault s. a. s., 13-15 quai Alphonse Le Gallo, 92100 Boulogne-Billancourt, Francúzsko. Podmienky využívania R-LINK Store, najmä nákup aplikácie, služieb a balíčkov služieb sa riadi osobitnými pravidlami R-LINK Store.

5. Informácie uvedené v MY Renault nepredstavujú obchodnú ponuku v zmysle platných právnych predpisov. Individuálna dohoda o vlastnostiach, špecifikáciách a o cene vozidla, náhradných dielcov a doplnkov vrátane lehoty a spôsobu dodania, podmienok servisnej a záručnej služby prebieha na základe samostatnej zmluvy uzatvorenej u autorizovaných partnerov Renault.

6. Fotografie modelov vozidiel predstavené v MY Renault slúžia na ilustráciu. Farby a niektoré vnútorné a vonkajšie prvky výbavy vozidiel sa môžu líšiť. S podrobnou špecifikáciou výbavy a so vzhľadom jednotlivých modelov vozidiel a s ďalšími podrobnosťami sa môže používateľ zoznámiť u vybraného autorizovaného partnera Renault.

7. Technické parametre, výbava, ceny a špecifikácie vozidiel vrátane cien náhradných dielcov a doplnkov alebo servisných služieb, ktoré sú predstavené v MY Renault, sa môžu zmeniť alebo sa aktualizovať. S aktuálnou ponukou produktov a služieb predstavených v MY Renault sa môže používateľ zoznámiť u vybraného autorizovaného partnera Renault.

V. PODMIENKY POSKYTOVANIA SLUŽIEB

1.  Na využívanie služieb v MY Renault je potrebné, aby používateľ splnil tieto technické podmienky:

1) vlastniť elektronické zariadenie s inštalovaným internetovým prehliadačom, ktorý umožňuje prístup k údajom na internete (osobný počítač, tablet, smartfón);

2) aktívne pripojenie na internet.

2. Používatelia sú povinní nevkladať do MY Renault žiadne texty s protiprávnym obsahom, predovšetkým neporušovať práva duševného vlastníctva tretích osôb, práva na ochranu osobnosti alebo dobré mravy.

VI. PRÁVA NA OBSAH MY RENAULT

1. Všetky práva na obsah predstavený v MY Renault a na všetky jeho časti, najmä softvér, grafické a funkčné prvky patria Renaultu SK vrátane obsahu subjektov zo skupiny Renault a ďalších subjektov spolupracujúcich s Renault SK a so skupinou Renault – najmä autorizovaných partnerov Renault, ktorý je sprístupnený pomocou MY Renault, podliehajú právnej ochrane. Táto ochrana sa vzťahuje predovšetkým na obsah, ktorý tvoria diela, databáza, ochranné známky a názvy internetových domén.

2. Využívanie služby MY Renault neznamená, že používateľ získal ľubovoľné práva na MY Renault a na jeho jednotlivé časti.

3. Používatelia môžu využívať službu MY Renault a jeho časti výhradne na vlastnú osobnú nekomerčnú potrebu v súlade s právnym poriadkom platným na území Slovenska.

VII. SÚKROMIE A OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV POUŽÍVATEĽOV

1. Renault SK rešpektuje súkromie používateľov. V súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi Renault SK garantuje používateľom ochranu nimi poskytnutých osobných údajov. Renault SK nezhromažďuje ani nijakým spôsobom nespracúva osobné údaje používateľov bez ich výslovného súhlasu udeleného v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Údaje dobrovoľne poskytnuté sa spracúvajú len v súlade s účelom, na ktorý boli zhromaždené. Používateľ ako subjekt údajov má predovšetkým právo na prístup k svojim osobným údajom, právo na opravu poskytnutých údajov a právo kedykoľvek svoj súhlas na spracovanie týchto údajov bezplatne odvolať písomným oznámením adresovaným Renault SK v súlade s pokynmi uvedenými na www.renault.sk. Úplné informácie a poučenia týkajúce sa spracovania osobných údajov sú ich subjektom poskytované zakaždým, keď majú možnosť prostredníctvom kontaktných formulárov umiestnených na stránkach  MY Renault svoje osobné údaje poskytnúť.

2. Osobné údaje používateľov sú odovzdané na spracovanie spoločnosti Renault s. a. s., 13-15 quai Le Gallo, 92513 Boulogne-Billancourt, Francúzsko.

3. Renault SK nesprístupňuje osobné údaje používateľov tretím stranám. Využívanie niektorých funkcií MY Renault však môže byť spojené so sprístupnením – na jasnú žiadosť používateľa – osobných údajov používateľa vybranému Autorizovanému partnerovi Renault na účely v súlade s pravidlami MY Renault.

4. Využitie služieb R-LINK prostredníctvom používania osobného konta používateľa MY Renault je spojené so sprístupnením – na jasnú žiadosť používateľa – jeho osobných údajov pre Renault s. a. s., 13-15 quai Le Gallo, 92513 Boulogne-Billancourt, Francúzsko ako poskytovateľa služby R-LINK.

5. Na uzatvorenie zmluvy a na založenie konta používateľ uvádza v registračnom formulári tieto kategórie osobných údajov:

1) meno a priezvisko;

2) e-mailovú adresu;

3) prístupové heslo ku kontu MY Renault;

6. Počas využívania MY Renault a editácie konta môžu byť zhromaždené ďalšie kategórie osobných údajov o používateľovi:

1) adresa bydliska alebo korešpondenčná adresa;

2) telefónne číslo;

3) číslo faxu;

4) informácie o vozidle (vozidlách), ktoré používateľ využíva (značka, model, rok výroby, číslo VIN, registrační značka, priebeh prevádzky a prehliadky);

5) informácie o platnosti záruky na vozidlo a jeho súčasti, o predĺženej záruke a o asistenčných službách;

6) vybraní autorizovaní partneri Renault, ktorých služby používateľ využíva;

7) prípadne ďalšie dobrovoľne uvedené údaje používateľa, ktoré sú potrebné na využívanie zvolených funkcií MY Renault.

7. Využívanie MY Renault môže byť spojené so zhromaždením ďalších kategórií údajov, ktoré sa viažu na používanie služieb, akými sú:

1)  druh elektronického zariadenia, jeho operačný systém a druh prehliadača, z ktorého sa používateľ pripája počas používania servisu;

2) IP adresa elektronického zariadenia používateľa;

3) údaje o geografickej polohe zakončenia siete používateľa.

8. Dokument „Politika riadenia súborov Cookies“ obsahuje vyčerpávajúce informácie o údajoch zhromaždených počas využívania služby MY Renault, tento dokument je prístupný na __________.

9. Uvedenie osobných údajov používateľa je dobrovoľné, ale potrebné na využívanie funkcií MY Renault zvolených používateľom.

10. Používateľ má prístupové právo k obsahu svojich údajov a na ich opravu.

VIII. SPÔSOB VYBAVOVANIA REKLAMÁCIÍ

1. V prípade, že chcete oznámiť akýkoľvek komentár alebo výhradu k MY Renault, láskavo prosíme o podanie reklamácie:

1) prostredníctvom formulára prístupného v záložke „kontakty“;

2) písomne na adresu Renault SK – Klientske centrum.

2. Reklamácie by mali zahŕňať údaje potrebné na identifikáciu používateľa alebo na to, aby bolo možné nadviazať s ním kontakt, obsahovať popis oznámeného problému.

3. Reklamácie vybaví Renault SK bezodkladne. Používateľ bude o výsledku reklamácie informovaný najneskôr v lehote 30 dní od dátumu jej prijatia.

IX. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Príslušným právom pre všetky spory vzniknuté pri plnení zmluvy a pri poskytovaní služieb MY Renault je české právo.

2. Pravidlá nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 23. februára 2016.