Cieľom nariadenia REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals*), ktoré vypracovala Európska únia v roku 2007, je podporiť ochranu zdravia ľudí a životného prostredia pred rizikami spojenými s chemickými látkami.

Nariadenie sa uplatňuje prostredníctvom postupu zberu a analýzy vlastností a nebezpečenstiev každej látky používanej v priemyselných výrobných postupoch.

V súlade s naším záväzkom jasne a transparentne informujeme o látkach používaných pri servise, údržbe a opravách našich vozidiel.

* (Registrácia, hodnotenie, autorizácia a obmedzovanie chemických látok).

Chcete sa oboznámiť s informáciami vyplývajúcimi z nariadenia REACH pre vaše vozidlo?