Renault Pro+

Urobili sme 14 konkrétnych záväzkov

 1. Recepčný priestor rezervovaný pre firemných zákazníkov
 2. Vyškolení predajcovia a popredajní poradcovia so špecializáciou na úžitkové vozidlá
 3. Rozsiahly výber úžitkových vozidiel vrátane prestavieb
 4. Skúšobné jazdy úžitkových vozidiel k dispozícii aj bez rezervácie
 5. Kompletný cenový odhad do 48 hodín, a to aj pre prestavby
 6. Financovanie navrhnuté tak, aby vyhovovalo potrebám firemných zákazníkov
 7. Prezentácia vozidla popredajným poradcom pri dodaní
 8. Predĺžená otváracia doba pre firemných zákazníkov
 9. Manipulácia s vozidlami do 7 ton
 10. Odhad do hodiny
 11. Servis do 8 hodín bez objednania
 12. Podrobný cenový a časový odhad pre prípadné opravy do 4 hodín
 13. Jasné vysvetlenie a transparentná cenová ponuka pred začiatkom akejkoľvek práce na vozidle
 14. Náhradné vozidlo v rovnakej kategórii, ak je vaše vozidlo nepojazdné

Váš predajca Renault Pro+

Blízko vás je k vašim službám expert siete špecialistov Renault Pro+