Produkty

Aký je rozdiel medzi finančným lízingom a úverom?

• Finančný lízing je forma financovania, ktorá predstavuje dlhodobý prenájom vecí (automobilov, zariadení, ...) za úhradu vo forme vopred stanovených lízingových splátok. Predmet lízingu je vo vlastníctve lízingovej spoločnosti. Po ukončení lízingovej zmluvy a splatení zostatkovej hodnoty (obvykle v symbolickej výške) prechádza automobil do vášho vlastníctva. Doba trvania lízingovej zmluvy v prípade finančného lízingu je obmedzená zákonom na minimálne 60% z celkovej doby odpisovania podľa odpisovej skupiny predmetu lízingu.

• Úver je forma financovania, kedy kupujúcim ste vy. Pri úvere neexistuje žiadna, ani symbolická zostatková hodnota. Doba trvaniae úverovej zmluvy nie je zákonom obmedzená.

Čo je operatívny lízing?

Operatívny lízing je prenájom, kde je doba nájmu kratšia ako doba životnosti prenajatého predmetu. Nájomca si zvyčajne po ukončení prenájmu automobil neodkupuje, ale prenajatý predmet jednoducho vráti lízingovej spoločnosti za vopred dohodnutých podmienok. Súčasťou prenájmu sú aj služby v dohodnutom rozsahu.

Aká je maximálna doba splácania?

Ak nie je v podmienkach konkrétnej akcie uvedené inak, maximálna doba financovania v prípade finančného lízingu i úveru na nový automobil je 72 mesiacov. V prípade jazdených automobilov je maximálna doba financovania obmedzená vekom vozidla v čase jeho vstupu do financovania, nakoľko vek vozidla vrátane jeho doby financovania nemôže presiahnuť 10 rokov.

Poistenie

Ako je to s poistením v prípade finančného lízingu alebo úveru?

Počas trvania lízingovej zmluvy musí byť automobil havarijne poistený a zo zákona je nutné mať uzavreté povinné zmluvné poistenie (PZP).

Financovanie vášho automobilu môžete spojiť s ponukou povinného zmluvného poistenia (PZP) a havarijného poistenia za výhodných podmienok prostredníctvom UniCredit Broker, s.r.o. Vaše poistenie bude zahrnuté vo vašich splátkach. Zároveň vám ponúkame ďalšie druhy poistenia, ako napr. poistenie schopnosti splácať (CPI), poistenie finančnej straty (GAP).

Čo je to poistenie schopnosti splácať?

Poistenie schopnosti splácať zabezpečí krytie vašich záväzkov voči lízingovej spoločnosti v prípade neočakávaných životných udalostí a umožní vám tak ponechať si i v tomto prípade váš automobil.

Čo je to poistenie finančnej straty (GAP)?

Poistenie finančnej straty vám prináša plnú elimináciu finančnej straty v prípade totálnej škody alebo odcudzenia automobilu. V prípade totálnej škody alebo odcudzenia vám bude vyplatená finančná strata vo výške rozdielu medzi fakturovanou cenou (cenou pri kúpe vozidla) a všeobecnou, resp. časovou cenou v čase poistnej udalosti (plnenie z havarijného poistenia).

Kde získam potvrdenie o bezškodovom priebehu po ukončení lízingovej alebo úverovej zmluvy?

Potvrdenie o bezškodovom priebehu vystavuje poisťovňa, v  ktorej máte predmet lízingu/úveru poistený.

Priebeh zmluvy

Kde môžem nahlásiť zmenu identifikačných údajov v priebehu lízingovej zmluvy alebo zmluvy o úvere?

Zmenu identifikačných údajov (adresy atď.) je potrebné nahlásiť písomne. Oznámenie o zmene (formulár nájdete na stránke www.unicreditleasing.sk), je nutné zaslať poštou na adresu: UniCredit Leasing Slovakia, a.s., Šancová 1/A, 814 99 Bratislava alebo e-mailom: info@unicreditleasing.sk.

 

Kde získam informácie o priebehu lízingovej zmluvy alebo zmluvy o úvere?

Všetky informácie o priebehu a trvaní lízingovej alebo úverovej zmluvy získate na našom zákazníckom centre na telefónnych číslach: 02/ 592 71 111, 222, 200.

Aký je variabilný symbol pri úhrade splátok?

Variabilným symbolom pri úhrade splátok je vždy číslo lízingovej alebo úverovej zmluvy. V prípade, že zabudnete uviesť variabilný symbol, alebo ho zadáte chybne, kontaktujte zákaznícke centrum na telefónnych číslach: 02/592 71 111, 222, 200. Zabezpečíme správne priradenie vašej platby k vašej lízingovej alebo úverovej zmluve.

Kedy je splatnosť splátok?

Splátky sú splatné vždy k piatemu dňu splátkového obdobia, t.j. že piaty deň v mesiaci majú byť finančné prostriedky pripísané na účet UniCredit Leasing. Splatnosť jednotlivých splátok je uvedená i v splátkovom kalendári, ktorý dostanete osobne pri podpise zmluvy o financovaní alebo e-mailom resp. poštou po uzavretí zmluvy o financovaní.

Čo mám robiť, keď som nedostal splátkový kalendár?

Splátkový kalendár dostanete pri podpise zmluvy alebo e-mailom resp. poštou na adresu uvedenú v zmluve najneskôr do 2 týždňov od podpisu zmluvy. V prípade, že splátkový kalendár neobdržíte, kontaktujte zákaznícke centrum na telefónnych číslach: 02/ 592 71 111, 222, 200.

Ako postupovať v prípade reklamácie automobilu?

V zmysle príslušných ustanovení obchodných podmienok lízingovej spoločnosti, podpisom príslušnej lízingovej zmluvy postupuje lízingová spoločnosť na klienta všetky práva a nároky voči dodávateľovi vozidla titulom záruk a servisných podmienok. V prípade zmlúv o úvere má tieto práva priamo klient z titulu vlastníctva automobilu.

Ukončenie zmluvy

Ako riadne ukončím lízingovú alebo úverovú zmluvu?

Ukončenie vašej lízingovej zmluvy je naozaj jednoduché. Postup je nasledovný:

1. V mesiaci splatnosti poslednej splátky vám zašleme zásielku, v ktorej obdržíte:

a. všetky potrebné informácie k ukončeniu vašej zmluvy,

b. faktúru na uhradenie predajnej ceny (uvedenej v lízingovej zmluve) a administratívneho poplatku.

2. Po vyrovnaní všetkých záväzkov vám zašleme poštou zmluvy.

3. Po vrátení podpísanej kúpnej zmluvy  obdržíte poštou splnomocnenie na zmenu majiteľa vozidla potrebné pre políciu.

4. Následne navštívite príslušný úrad polície, ktorý si vo svojej evidencii zmení držiteľa vozidla (predtým nájomcu) na majiteľa, resp. zapíše nového majiteľa.

V prípade ukončenia úverovej zmluvy je postup jednoduchý:

1. Zaplatením poslednej splátky vám pošleme poštou potvrdenie o ukončení úverovej zmluvy. Zároveň obdržíte poštou splnomocnenie na zmenu majiteľa vozidla potrebné pre políciu.

2. Následne navštívite príslušný úrad polície, ktorý si vo svojej evidencii zmení držiteľa vozidla (predtým dlžníka) na majiteľa, resp. zapíše nového majiteľa.

V prípade akýchkoľvek otázok môžete kontaktovať zákaznícke centrum spoločnosti UniCredit Leasing na telefónnych číslach: 02/ 592 71 111, 222, 200.

Končí poistenie súčasne s riadnym ukončením lízingovej alebo úverovej zmluvy?

Pri riadnom ukončení lízingovej alebo úverovej zmluvy poistenie naďalej pokračuje, pričom o presných podmienkach poistenia bude poistníka písomne informovať príslušná poisťovňa. V prípade záujmu o ukončenie poistenia je potrebné v zmysle § 800 príslušných zmluvných ustanovení a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení písomne požiadať poisťovateľa o ukončenie poistnej zmluvy.

Vyššie uvedené platí len pre poistné zmluvy uzatvorené klientom, nie pre hromadné typy poistenia, ktoré končia spolu s lízingovou alebo úverovou zmluvou.

To, či povinné zmluvné alebo havarijní poistenie ktoré je súčasťou  lízingovej zmluvy končí, alebo pokračuje závisí od poisťovne, v ktorej je poistenie uzavreté. V prípade ak poistenie končí:

  • platnosť tohto poistenia končí k dátumu ukončenia lízingovej zmluvy, tzn. k dátumu uplynutia doby lízingu, úplným splnením všetkých záväzkov nájomcu z lízingovej zmluvy a zaplatením zostatkovej hodnoty,
  • pred koncom lízingovej zmluvy je klientovi ponúknuté poistenie po skončení lízingovej zmluvy za zvýhodnených podmienok.

Aký je postup pri predčasnom ukončení lízingovej alebo úverovej zmluvy?

  • Pri predčasnom ukončení zmluvy o financovaní je potrebné vyplniť Žiadosť o predčasné ukončenie zmluvy o financovaní (formulár nájdete na stránke www.unicreditleasing.sk) a túto podpísanú žiadosť zaslať poštou na adresu: UniCredit Leasing Slovakia, a.s., Šancová 1/A, 814 16 99 Bratislava, alebo e-mailom musk@unicreditleasing.sk, alebo doručiť na ktorékoľvek z našich obchodných miest.
  • Následne vám e-mailom zašleme informácie o vyúčtovaní predčasného ukončenia zmluvy.
  • V prípade, že súhlasíte s  vyčíslenou sumou, je potrebné túto sumu uhradiť. Po jej uhradení vám zašleme e-mailom príslušnú zmluvnú dokumentáciu k predčasnému ukončeniu zmluvy o financovaní, prípadne sa môžete zastaviť na niektorom z našich obchodných miest.
  • Poplatok za predčasné ukončenie lízingovej zmluvy je uvedený vo obchodných podmienkach spoločnosti alebo v sadzobníku poplatkov uvedenom na webovej stránke spoločnosti UniCredit Leasing (www.unicreditleasing.sk).

Predčasné ukončenie lízingovej zmluvy nie je možné, ak už bola splatná posledná lízingová splátka financovania.   

Môžem previesť lízingovú alebo úverovú zmluvu na nového nájomcu?

Áno. Ak ste si našli pokračovateľa lízingu, podáte si žiadosť o prevod na príslušnej pobočke UniCredit Leasing. Nový nájomca predloží všetky podklady týkajúce sa uzatvorenia lízingovej zmluvy tak, ako v prípade uzatvorenia novej lízingovej zmluvy. Ku dňu prevodu musia byť vysporiadané všetky záväzky z vašej strany (ako zanikajúceho nájomcu). Nový držiteľ, resp. nájomca následne vozidla prehlási vozidlo na polícii.

Prevádza sa poistenie pri prevode lízingovej alebo úverovej zmluvy?

Pri prevode lízingovej alebo úverovej zmluvy pôvodné poistenie pokračuje, mení sa len PZP vzhľadom na aktuálne sadzby poistenia. Poistenie finančnej straty pri prevode zmluvy o financovaní zaniká.