Predstavenie nových predpisov

Urobiť život lepší a "Nulové emisie" dostupné pre všetkých.

koncept

náš sľub

Našou vášňou v spoločnosti Renault je zaistiť vám lepší a jednoduchší život. Už po celé desaťročia sa sústredíme na stavbu vozidiel, ktoré sú stále úspornejšie a čo najmenej zaťažujú životné prostredie.

 

Našim záväzkom je znižovať dopad našich vozidiel na životné prostredie a prevratná technológia nulových emisií nás zaradila do pozície priekopníkov v oblasti elektromobilov a trvalo udržateľnej mobility.

 

Aj so zmenou predpisov chceme zostať na špici a zavedenie nových celosvetovo harmonizovaných skúšobných postupov pre ľahké vozidlá (Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure, WLTP) sme uvítali. WLTP je skokom dopredu na ceste k používaniu takých údajov o emisiách vozidiel, ktoré oveľa lepšie zodpovedajú bežnej premávke.

Objasnenie zmien v predpisoch

Renault

objasnenie zmien v predpisoch: WLTP a RDE

Od 1. septembra 2017 nadobudlo účinnosť WLTP, ktoré postupne nahrádza protokol NEDC (nový európsky jazdný cyklus). Okrem tohto nového protokolu existuje aj druhý protokol: RDE (test emisií v skutočných jazdných podmienkach). Poskytujú prístup k spotrebe a výsledkom emisií, ktoré odrážajú vaše aktuálne každodenné používanie. Objavte ich.

 

** NEDC, nový európsky jazdný cyklus.

*** RDE, test emisií v skutočných jazdných podmienkach.

čo je to certifikačný protokol?

Certifikačný protokol je rad povinných skúšok, ktorými sa osvedčuje splnenie predpisov u všetkých nových vozidiel na trhu. Cieľom je overiť, že všetky vozidlá dodržiavajú predpisy o emisiách znečisťujúcich ovzdušie, spoločne nazývané normy proti znečisteniu ovzdušia, či emisné normy. Aktuálnou referenčnou normou je Euro6.

 

Táto skúška sa vykonáva v laboratóriu a vykonávajú ju nezávislé organizácie (napríklad UTAC vo Francúzsku). Sú založené na štandardizovaných jazdných cykloch (vzdialenosť, rýchlosť, vybavenie, teplota atď.) A merania látok znečisťujúcich ovzdušie, emisií CO2 a spotreby paliva u vozidiel so spaľovacími motormi. Tieto štandardizované merania vám umožňujú porovnať parametre modelov vozidiel od rôznych výrobcov. V súčasnej dobe sú tieto údaje publikované v brožúrach a na webových stránkach výrobcov.

od NEDC ku WLTP

Do septembra 2017 platil certifikačný protokol NEDC, ktorý bol vytvorený v 80. rokoch 20. storočia. Vzhľadom k tomu, že sa vozidlá v posledných 30 rokoch drasticky zmenili, je NEDC postupne nahradzovaný protokolom WLTP.

 

Aký je teda rozdiel? Aby sme to vzali od začiatku, cyklus WLTP je dlhší a dôkladnejší než NEDC. Skúšobné rýchlosti sú vyššie, teplotný rozsah širší a vo výslednej kalkulácii je zahrnutá aj spotreba všetkých doplnkov a výbavy vozidla (viď tabuľka nižšie). To umožňuje, aby výsledky oveľa viac zodpovedali každodennému používaniu.

Nižšie nájdete rozdiely medzi testami NEDC a WLTP.

Aj keď tieto oveľa realistickejšie testovacie podmienky vykazujú vyššiu spotrebu paliva a emisie, skutočná spotreba paliva sa prechodom na nový protokol nijako nezmenila. Zákazník získava pre svoje rozhodovanie presnejšie údaje, nový protokol WLTP berie okrem iného pri zisťovaní údajov o emisiách CO2 do úvahy nielen typ auta, ale aj výbavu a vybrané príslušenstvo. Okrem toho sa bude toto meranie vykonávať na viacerých vozidlách rovnakého typu (oproti jedinému vozidlu v protokole NEDC).

emisie v skutočných jazdných podmienkach (RDE)

Aj keď sú podmienky skúšobných cyklov WLTP prísnejšie ako pri protokole NEDC, stále neberú do úvahy všetky parametre pri skutočnom použití vozidla. Tu nastupuje skúška "Emisie v reálnych podmienkach jazdy" (RDE - Real Driving Emissions). Schválená skúška RDE prebieha na cestách za skutočných jazdných podmienok a doplňuje certifikáciu WLTP overením skutočných emisií vozidla.

časový harmonogram

  • Od septembra 2017 do septembra 2018 musia byť všetky nové osobné autá na trhu (nové modely/motory) certifikované podľa postupu WLTP.
  • Od septembra 2018 musia byť podľa WLTP certifikované všetky nové osobné vozidlá predávané v predajných zastúpeniach.
  • S platnosťou od januára 2021 sú zverejnené všetky referenčné hodnoty výhradne WLTP.
  • Zároveň so zavedením certifikačného protokolu WLTP a RDE, sa ďalej vyvíjala norma Euro6, ktorá stanovuje maximálne emisie tak, aby sa naďalej znižoval vplyv automobilovej dopravy na životné prostredie. Nová norma Euro6d nadobudla platnosť 1. januára 2020. 

čo to pre vás znamená

Dôležitá informácia je, že výkonnostné parametre vozidla, ani skutočná spotreba paliva nie sú zmenou homologizačného protokolu dotknuté.

 

Úrovne emisií CO2 a údaje o spotrebe paliva publikované výrobcom podľa protokolu WLTP sú vo väčšine prípadov vyššie, jednoducho preto, že tento nový protokol lepšie odráža skutočné jazdné podmienky, ktoré sú energeticky náročnejšie, ako pôvodné, modelové.

 

Jednoducho povedané, WLTP je presnejší ako NEDC a nijako neovplyvňuje skutočný výkon a spotrebu paliva vozidla. 

Naše riešenia

Renault

ako jednoducho zlepšiť spotrebu paliva

Záleží nám na tom, aby bol vás život jednoduchší, preto sme sa zaviazali vykonávať certifikáciu plne podľa nového protokolu WLTP.

Od januára 2018 spoločnosť Renault začne dodávať na trh prvé vozidlá certifikované podľa tohto nového postupu. Od septembra 2018 budú všetky nové osobné vozidlá predávané s certifikáciou podľa nového protokolu WLTP.

 

Našim hlavným cieľom je však pomôcť vám byť aktívnymi účastníkmi pri znižovaní dopadu prevádzky vášho vozidla na životné prostredie. Preto vám ponúkame rôzne riešenia prostredníctvom nášho programu Driving ECO2.

ísť nad rámec trhových očakávaní a zmien predpisov

Záväzkom spoločnosti Renault je zaistiť transparentnosť týchto predpisov (protokolov a noriem) a naďalej byť proaktívny v ponúkaní ďalších nových cieľov:
  • Ako odpoveď na požiadavky trhu vozidiel s naftovými motormi prispôsobujeme naše motory tak ,aby mohli využívať technológiu selektívnej katalytickej redukcie pre ďalšie zníženie emisií znečisťujúcich ovzdušie a to pri všetkých prevádzkových podmienkach vozidla. 

 

  • Všetky nové benzínové motory sú vybavené filtrom pevných častíc, ktorý ponúka zlepšenie výkonu a súčasne znížené emisie a nižšiu spotrebu paliva.