I. Úvodné ustanovenie

Stránka www.renault.sk je prevádzkovaná spoločnosťou Renault Slovensko, spol. s r. o., IČO: 35 736 003, so sídlom Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu v Bratislave, oddiel Sro, vložka 16299 (ďalej len „spoločnosť Renault“) s cieľom informovať verejnosť o výrobkoch a službách, ktoré na trhu ponúka predovšetkým prostredníctvom svojej obchodnej siete. Stránka je určená výlučne pre osobné nekomerčné využitie v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky.

Napriek tomu, že úplnosti, presnosti a aktuálnosti stránky sa venuje najvyššia pozornosť, informácie uvedené na stránke majú len všeobecnú povahu, môžu byť bez ďalšieho menené a spoločnosť Renault ani členov jej obchodnej siete nezaväzujú. Údaje vzťahujúce sa k jednotlivým výrobkom majú len informatívny charakter a nepredstavujú návrh na uzatvorenie kúpnej ani inej zmluvy. V záujme trvalého zdokonaľovania svojich produktov si spoločnosť Renault vyhradzuje právo kedykoľvek bez ďalšieho modifikovať popisované vlastnosti a špecifikácie produktov predstavovaných na týchto stránkach. Verzie produktov, ako aj vybavenie zobrazených modelov (špecifikované ako sériové, voliteľné alebo ako príslušenstvo) sa môžu od platnej ponuky líšiť. Spoločnosť Renault nenesie zodpovednosť za prípadné chyby alebo omyly. Bližšie informácie o sortimente, technickej špecifikácii, výbave a spotrebe vozidiel, cenách, predajných a záručných podmienkach, možnostiach a podmienkach financovania nákupu, ako aj termínoch dodávok je možné získať v obchodnej sieti Renault.

Táto stránka a jej jednotlivé súčasti požívajú ochranu podľa predpisov v oblasti práva duševného, resp. priemyslového vlastníctva a ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov. Akékoľvek dispozície so stránkou alebo jej obsahom vykonané v rozpore s ich účelom, a to bez ohľadu na spôsob či formu (najmä kopírovanie, reprodukovanie, publikovanie, upravovanie celej stránky, jej jednotlivých súčastí alebo zdrojového kódu), sú bez vopred udeleného písomného súhlasu spoločnosti Renault zakázané.

II. Ceny

Ceny produktov uvedené na týchto stránkach sú ceny doporučené spoločnosťou Renault pre predaj konečným zákazníkom, a preto sa môžu líšiť od cien ponúkaných v obchodnej sieti. Ak nie je v jednotlivých prípadoch uvedené inak, ceny obsahujú daň z pridanej hodnoty v zákonnej výške. Spoločnosť Renault si vyhradzuje právo doporučené ceny a technické špecifikácie produktov meniť bez predchádzajúceho upozornenia. Informácie o aktuálnej ponuke je možné získať v obchodnej sieti Renault.

III. Obchodná sieť Renault

Členovia obchodnej siete Renault sú samostatní podnikatelia, ktorí so zákazníkmi jednajú svojím vlastným menom a na svoj účet.

IV. Ochrana osobných údajov

Ochrana vašich osobných údajov je pre nás veľmi dôležitá, a preto vynakladáme všetku náležitú starostlivosť, aby vaše osobné údaje boli bezpečne spracované.

Vaše osobné údaje spracovávame plne v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679, všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov a v súlade s nižšie uvedenými zásadami. Úplné informácie o spracovaní osobných údajov sú subjektom údajov poskytované vždy, keď majú možnost prostredníctvom kontaktných formulárov umiestnených na týchto webových stránkach svoje osobné údaje poskytnúť a na stránke ochrana osobných údajov.

V. Internet

Používanie týchto stránok predpokladá znalosť charakteristík výpočtovej techniky a internetu a oboznámenie sa s rizikami spojenými s ich používaním. Každý používateľ by mal učiniť opatrenia na ochranu svojich dát, prístupových údajov k účtom a programového vybavenia. Návšteva týchto stránok, ako aj ďalších stránok, na ktoré môžu prípadne odkazovať, je na vlastní riziko a zodpovednosť používateľa. Spoločnosť Renault ani členovia jej obchodnej siete nenesú zodpovednosť za prípadnú škodu či inú ujmu vzniknuvšiu pripojením sa na stránku, jej prezeraním, nefunkčnosťou alebo nedostupnosťou, a to bez ohľadu na ich príčinu. Spoločnosť Renault nenesie zodpovednosť za škodu vzniknuvšiu použitím informácií tu zverejnených ani nástrojov tu ponúkaných na stiahnutie. Tieto stránky využívajú dočasné súbory („cookies“), ktorých ukladanie na pevný disk počítača môže používateľ zamedziť príslušným nastavením svojho internetového prehliadača; tieto dočasné súbory je možné z počítača taktiež kedykoľvek odstrániť.

VI. Alternatívne riešenie sporov

Zákazník – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na Zhotoviteľa so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým Zhotoviteľ vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Zhotoviteľ porušil jeho práva. Ak Zhotoviteľ odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní vôbec, má zákazník - spotrebiteľ právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov podľa zákona 391/2015 Z.z.

Subjektom alternatívneho riešenia sporov Slovenská obchodná inšpekcia, alebo ďalšie subjekty uvedené na stránkach Ministerstva Hospodárstva.

Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom online platformy alternatívneho riešenia sporov.

 

Copyright © 2009 Renault Slovensko, spol. s r. o.

Všetky práva vyhradené.