Spoločnosť RENAULT poskytuje Renault R-LINK, aby vo veľkom rozsahu dodávala služby a informácie svojim klientom.

Používanie Renault R-LINK musí byť v súlade s ustanoveniami zákona č. 725/2004 Z.z., o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Používateľ zostáva sám zodpovedný za dodržiavanie platných pravidiel cestnej premávky. V tomto ohľade musí byť používateľ vždy schopný bez meškania a bez problémov vykonať všetky potrebné úkony.

Používanie Renault R-Link podlieha nižšie popísaným Všeobecným podmienkam prístupu a používania (ďalej len „Všeobecné podmienky“) a všetkým príslušným zákonom. Keď sa používateľ prihlasuje do Renault R-LINK a používa ju, prijíma tým bez výhrad Všeobecné podmienky, ktoré majú prednosť pred akoukoľvek inou zmluvou uzatvorenou so spoločnosťou RENAULT alebo s členmi obchodnej siete RENAULT.

Všeobecné informácie:

Renault R-LINK vydala spoločnosť RENAULT s.a.s.

akciová spoločnosť s kapitálom 533 941 113 eur

so sídlom na adrese 13/15, quai Alphonse Le Gallo, 92100 Boulogne-Billancourt cedex - France

zapísaná u RCS Nanterre pod číslom B780 129 987

tel.: 0810 40 50 60 

Kontakt: Renault Slovensko, spol. s r.o., tel: 0800 606 111

R-LINK Store a Renault R-LINK (ďalej len „Renault R-LINK“) používateľovi ponúkajú, za úplatu či zadarmo, sťahovanie rôzneho obsahu (ďalej len „Aplikácie“). Stiahnuté a eventuálne riadne zaplatené Aplikácie spoločnosti RENAULT sú používateľovi následne prístupné cez R-LINK Store.

Aplikácie musia byť používané v súlade so Všeobecnými podmienkami, so Všeobecnými podmienkami predaja prístupnými na www.renault.sk a s ďalšími podmienkami, ktorým môže byť používateľ podrobený v rámci používania niektorých Aplikácií, tieto podmienky budú prístupné v príslušných Aplikáciách (spoločne so Zmluvou). Určité Aplikácie môžu byť predmetom samostatnej používateľskej licencie, ktorú používateľovi poskytne tretia strana (v samostatnej zmluve), v ktorej RENAULT nebude zmluvnou stranou. Týmto používateľ súhlasí a zaväzuje sa dodržiavať a informovať svojich spolucestujúcich a všetkých používateľov vozidla o právach a povinnostiach podľa Zmluvy a inej zmluvy s treťou stranou.

Právo dielo použiť

Aplikácie a ich obsah (najmä rozhrania, texty, zvuky, obrázky, videá, softvér, databázy atď.) sú vo vlastníctve spoločnosti RENAULT alebo tretích strán a sú chránené právom duševného a priemyselného vlastníctva. Používateľ sa zaväzuje nepoužívať ich inak než v prísnom súlade so Zmluvou alebo so samostatnou zmluvou s treťou stranou. Používateľ uznáva, že používanie Aplikácií podlieha obmedzeniam zo strany spoločnosti RENAULT a iných vydavateľov Aplikácií. Akékoľvek iné použitie a každé zneužitie bude znamenať vystavenie používateľa občianskoprávnym či trestnoprávnym sankciám na základe porušenia práv duševného vlastníctva.

Používateľ berie na vedomie, že nie je vlastníkom akéhokoľvek práva duševného alebo priemyselného vlastníctva na celé Aplikácie či ich časti alebo na celý obsah Aplikácií či jeho časť. Používateľ má na Aplikácie právo používať ich v určených štátoch výhradne na osobné a nekomerčné použitie, v rámci nevýhradnej a neprenosnej licencie a v rozsahu nevyhnutne potrebnom na používanie Aplikácií cez Renault R-LINK, za podmienok a limitov stanovených v Zmluve, najmä v manuáloch na používanie Aplikácií. Všeobecne platí, že používanie Aplikácií je sprístupnené oprávneným osobám pri použití kompatibilného zariadenia, ako je uvedené v manuáloch na používanie pridružených ku každej z Aplikácií, rovnako ako na určité Aplikácie je nutný prístup k internetu a určitý softvér eventuálne platený. Používanie Aplikácií môže tiež vyžadovať pravidelné aktualizácie, ktoré vydáva spoločnosť RENAULT alebo iní vydavatelia cez Renault R-LINK. Používateľ súhlasí, že splnenie týchto predpokladov je jeho jedinou a výlučnou povinnosťou.

Používateľ nie je oprávnený kopírovať, prispôsobovať, snímať, reprodukovať, distribuovať, predávať, prenajímať, meniť, publikovať ani vytvárať odvodené diela na základe celých Aplikácií alebo ich častí bez vopred získaného súhlasu spoločnosti RENAULT alebo iných vydavateľov.

Práva priemyselného a duševného vlastníctva

Renault R-LINK je autorským dielom v zmysle príslušných právnych predpisov o ochrane autorského práva a práv súvisiacich s autorským právom a spoločnosť RENAULT k nemu vykonáva všetky autorské práva ako jeho autor. Návrh a vývoj služby Renault R-LINK zaistila spoločnosť RENAULT. Fotografie, texty, slogany, výkresy, obrázky, ozvučené a neozvučené obrazové záznamy a rovnako všetky zahrnuté diela vo vlastníctve RENAULT alebo tretích osôb, ktoré vyslovili súhlas s používaním, sú chránené ako autorské diela podľa autorskoprávnych predpisov.

Modely vozidiel sú chránené príslušnými predpismi na ochranu práv na duševné vlastníctvo. 

Rozmnoženiny, v tlačenej či elektronickej podobe, služby Renault R-LINK, Aplikácií a diel či modelov vozidiel sú povolené za predpokladu, že budú použité výhradne na osobné potreby s vylúčením akéhokoľvek použitia na reklamné, obchodné či informačné účely a/alebo ktoré budú použité v súlade s príslušnými predpismi na ochranu práva na duševné vlastníctvo. 

S výnimkou vyššie uvedených ustanovení akákoľvek reprodukcia, zobrazenie, použitie či zmena akýmkoľvek spôsobom a na akomkoľvek nosiči celej služby Renault R-LINK alebo jej časti, celých Aplikácií alebo ich častí, celých diel a modelov vozidiel alebo ich častí, ktoré ho tvoria, bez vopred získaného súhlasu spoločnosti RENAULT, sú prísne zakázané a môže byť trestným činom. 

Označenie RENAULT, logo RENAULT (diamant), názov vozidiel modelového radu RENAULT a ďalších výrobkov a služieb, slogany a loga sprevádzajúce tieto značky sú ochrannými známkami spoločnosti RENAULT, ak nie je uvedené inak. Ďalšie uvedené ochranné známky obvykle začínajú s veľkým písmenom. Tieto značky sú používané spoločnosťou RENAULT so súhlasom ich vlastníka alebo na označenie výrobkov alebo služieb ponúkaných spoločnosťou RENAULT. Rozmnožovanie, napodobňovanie, používanie alebo umiestňovanie týchto značiek bez predchádzajúceho súhlasu spoločnosti RENAULT alebo ich vlastníkov môže byť trestným činom.

S výnimkou ustanovení Všeobecných podmienok používateľ nesmie v akejkoľvek forme, v ktorej sa zobrazujú informácie a položky v Renault R-LINK, kopírovať, meniť, reprodukovať, zasahovať ani konať spôsobom, ktorý je v rozpore s právami duševného vlastníctva spoločnosti RENAULT a tretích strán, ktoré ich povolili spoločnosti RENAULT používať. Používanie práva duševného vlastníctva spoločnosti RENAULT alebo tretích strán, ktoré ho spoločnosti RENAULT povolili používať a ktoré nie je vo Všeobecných podmienkach výslovne povolené, je prísne zakázané.

Správa hesiel a prístupových kódov

Počas prihlasovacej procedúry pri niektorých Aplikáciách používateľ zadá názov účtu a heslo do R-LINK Store. Len používateľ je jediný zodpovedný za zachovanie dôvernosti účtu, hesla a všetkých činností, ktoré možno vykonať na účte a/alebo s heslom používateľa. Používateľ sa zaväzuje bezodkladne informovať spoločnosť RENAULT o všetkých neoprávnených použitiach účtu a/alebo hesla a používateľ sa tiež zaväzuje uistiť sa o odhlásení po každom prihlásení. Spoločnosť RENAULT nenesie zodpovednosť za prípadné straty alebo škody vyplývajúce z porušenia povinností.

Informácie o výrobkoch a o službách

Spoločnosť RENAULT si vyhradzuje právo meniť informácie obsiahnuté v Renault R-LINK, a to vzhľadom na interaktívnu povahu produktu kedykoľvek, bez predchádzajúceho upozornenia bez toho, aby to zaväzovalo k zodpovednosti spoločnosť RENAULT, členov obchodnej siete RENAULT alebo zamestnancov skupiny RENAULT.

Sieť spoločnosti RENAULT je zároveň k dispozícii používateľom pre ďalšie informácie vrátane informácií o tarifách a ponúkaných službách a o ich poslednom vývoji.

Predajná sieť

Predajná sieť spoločnosti RENAULT je používateľom k dispozícii, aby poskytla ďalšie informácie, ktoré bude chcieť používateľ vedieť o každom z ponúkaných výrobkov a služieb a/alebo prezentovaných v Renault R-LINK.

Ďakujeme, že ste sa s týmto cieľom obrátili na predajcu. 

Ochrana osobných údajov

Používanie Renault R-LINK, R-LINK Store, Aplikácií a služieb (ďalej len „Renault R-LINK“) môže umožniť spoločnosti RENAULT zhromažďovať určité údaje vrátane osobných údajov, ktoré umožňujú v zmysle platných európskych a slovenských predpisov, priamo či nepriamo identifikovať jednotlivcov. Osobné údaje spracúva spoločnosť RENAULT, ako správca údajov, v súlade s týmito predpismi. Vzhľadom na uvedené používateľ výslovne prijíma a súhlasí, že s používaním vozidla a Renault R-LINK sa spája zber a spracovanie osobných údajov spoločnosťou RENAULT, ktoré eventuálne môže viesť ku geolokalizácii na účely tu stanovené. Spoločnosť RENAULT sa zaväzuje chrániť súkromie používateľa, ale jeho povinnosťou je informovať spolucestujúcich a všetkých používateľov vozidla o týchto právach a povinnostiach.

1. Účel

Osobné údaje, ktoré sa zhromažďujú o používateľovi v rámci používania vozidla a Renault R-LINK, sú nevyhnutné na používanie Renault R-Link a na poskytovanie Aplikácií a služieb, na správu vzťahu so spoločnosťou RENAULT a pri ponúkaní nových služieb a výrobkov používateľom.

2. Bezpečnosť/Dôvernosť

Osobné údaje o používateľovi sú dôverné a tak sú spracúvané a ukladané. Spoločnosť RENAULT prijíma vhodné bezpečnostné opatrenia vzhľadom na stav súčasných technológií na ochranu osobných údajov, ktoré spracúva. Údaje zhromaždené spoločnosťou RENAULT sa ukladajú na zabezpečených serveroch. V prípade prenosu cez komunikačné siete však spoločnosť RENAULT nemôže zaručiť absolútnu bezpečnosť. Hoci spoločnosť RENAULT vynakladá všetko úsilie na ochranu osobných údajov, nemôže zaručiť, že obsah oznámenia nebude zachytený. Ak sa k službám alebo k Aplikáciám pristupuje prostredníctvom hesla, spoločnosť RENAULT od používateľov vyžaduje, aby ich neoznamovali a uchovávali v dôvernosti. Používateľ je zodpovedný za svoje heslo a za zachovanie jeho dôvernosti.

3. Lehota skladovania osobných údajov

Osobné údaje o používateľovi, ktoré sa zhromažďujú v rámci používania Renault R-LINK, budú skladované počas trvania zmluvného vzťahu, po jeho ukončení budú zničené alebo anonymizované. Údaje týkajúce sa geolokalizácie budú vymazané/anonymizované po dodaní služby.

4. Príjemcovia osobných údajov

Osobné údaje môžu byť oznamované spoločnosti RENAULT, jej dcérskym spoločnostiam, tretím stranám v obchodnom vzťahu so spoločnosťou RENAULT, ktorí sú viazaní záväzkom mlčanlivosti, a to tak v rámci Európskej únie, ako mimo nej. Spoločnosť RENAULT môže tiež oznamovať osobné údaje o používateľovi v prípade, že bude povinná oznámiť ich oprávnenej tretej strane v súvislosti s akýmikoľvek právnymi povinnosťami.

5. Informovanie ďalších používateľov 

Pred použitím vozidla a služby Renault R-LINK sa používateľ zaväzuje informovať každého používateľa vozidla alebo vodiča o nasledujúcom:

• zber a použitie osobných údajov

• prípadná geolokalizácia vozidla

• možnosť deaktivácie služby Renault R-LINK 

a zaväzuje sa získať súhlas na prevod určitých údajov na tretie osoby, ktoré si vyžaduje používanie vozidla a služby Renault R-LINK.

6. Práva používateľa

6.1. Právo na prístup a na opravu

V súlade s príslušnými právnymi predpismi má používateľ na základe preukázania totožnosti právo na prístup a na opravu svojich údajov a právo na vznesenie námietky proti údajom, ktoré sú predmetom spracovania, a to prostredníctvom oddelenia vzťahov so zákazníkmi spoločnosti RENAULT SAS, 92109 Boulogne-Billancourt Cedex., respektíve prostrednictvom informačného centra společnosti Renault Slovensko, spol. s r.o., tel: 0800 606 111, mail: infocentrum@renault.sk. Alebo sa možno obrátiť na servis RENAULT uvedený vo Všeobecných podmienkach a vo Všeobecných podmienkach predaja.

6.2. Geolokalizácia

V prípade, že by zvýšenie objemu zhromažďovaných osobných údajov mohlo viesť ku geolokalizácii, môže používateľ deaktiváciou zabrániť zhromažďovaniu a prenosu informácií z vozidla a zo svojho profilu v menu: Služby-Nastavenia-Nastavenie sprístupnenia údajov. Používateľ rovnako môže túto funkciu znovu aktivovať rovnakým postupom.

7. Ďalšie informácie

Renault R-LINK sa musí používať v súlade s uvedeným, so Všeobecnými podmienkami, so Všeobecnými podmienkami predaja prístupnými na www.renault.sk, s manuálmi na používanie a s ďalšími podmienkami poskytovateľov Aplikácií, ktorým bude používateľ podrobený v rámci používania niektorých Aplikácií alebo služieb, tieto podmienky budú prístupné v príslušných Aplikáciách alebo v Produktových listoch prístupných v časti „Môj katalóg“.

Spoločnosť RENAULT nenesie žiadnu zodpovednosť za sprístupnenie stránok, ktoré sú predmetom hypertextového odkazu zo služby Renault R-LINK a neprijíma žiadnu zodpovednosť za obsah, výrobky, služby a pod., ktoré sú prístupné na týchto stránkach alebo z týchto stránok.

Obmedzenie zodpovednosti

Používateľ používa službu Renault R-LINK na vlastné nebezpečenstvo. V žiadnom prípade nemôže byť spoločnosť RENAULT, ani jej dcérske spoločnosti, ani členovia obchodnej siete RENAULT, zodpovedná za priame či nepriame škody vrátane škody na majetku, za stratu dát alebo programov, finančnú stratu vyplývajúcu z prístupu alebo používania služby Renault R-LINK alebo stránok spojených s ňou. Obsah služby Renault R-LINK je predložený bez akejkoľvek záruky. Používateľ súhlasí a berie na vedomie, že Aplikácie sa poskytujú v určitom stave a že používateľ je plne zodpovedný za používanie Aplikácií aj treťou osobou. 

V medziach platných právnych predpisov spoločnosť RENAULT, jej dcérske spoločnosti, členovia jej obchodnej siete, jej dodávatelia a partneri nepreberajú žiadnu zodpovednosť za používanie Aplikácií zo strany používateľa a neposkytujú žiadnu záruku, výslovne ani mlčky, týkajúcu sa presnosti, rýchlosti, výkonu, spoľahlivosti alebo prispôsobenia na konkrétny účel Aplikácie. Najmä spoločnosť RENAULT, jej dodávatelia a členovia obchodnej siete RENAULT nezaručujú, že Aplikácie môžu byť bez chýb či bez porúch, že nemôžu byť predmetom útokov, predovšetkým vírusov, ktoré môžu spôsobiť chybu, prerušenie, poruchu alebo stratu dát či informácií. Prístup k Aplikáciám môže byť dočasne a pravidelne prerušený z technických dôvodov; technické tímy vynaložia všetko úsilie na vyriešenie problému v čo najkratšom čase.

V každom prípade spoločnosť RENAULT, jej dcérske spoločnosti, členovia obchodnej siete RENAULT, jej dodávatelia a partneri sú oslobodení od všetkej zodpovednosti:

  • v prípade poruchy Aplikácií vzhľadom na úmyselnú či neúmyselnú príčinu, ktorú možno pripísať používateľovi, alebo tretej strane, alebo škodlivému činu, softvéru, rozhraniu, alebo inému produktu nedodanému spoločnosťou RENAULT;
  • v prípade nedodržania ustanovení Zmluvy, najmä Manuálov na používanie Aplikácií;
  • v prípade zmeny Aplikácií spojených s legislatívnym vývojom v určitom štáte;
  • v prípade poruchy alebo výpadku komunikačných alebo počítačových sietí.

V prípade Aplikácií, ktoré sú predmetom samostatnej zmluvy, v ktorej spoločnosť RENAULT nie je zmluvnou stranou, používateľ súhlasí, že spoločnosť RENAULT, jej dcérske spoločnosti, členovia obchodnej siete RENAULT nenesú žiadnu zodpovednosť týkajúcu sa uvedenej Aplikácie, najmä pokiaľ ide o jej obsah, jej fungovanie alebo o jej prípadnú chybu. 

Prístup k výrobkom a k službám Renault R-LINK môže podliehať obmedzeniam. Používateľ sa musí uistiť, že právo krajiny, v ktorej je zriadené pripojenie, umožňuje prístup k službe Renault R-LINK.

Prerušenie/zrušenie prístupu

Bez ohľadu na akékoľvek ustanovenia Zmluvy, ak používateľ nesplní niektorú z podmienok používania Aplikácií, spoločnosť RENAULT si vyhradzuje právo bez predchádzajúceho upozornenia pozastaviť alebo zrušiť prístup ku všetkým Aplikáciám alebo ich časti.

Rozhodné právo

Všeobecné podmienky sa riadia slovenskými právnymi predpismi. Všeobecné podmienky sú vypracované v slovenskom jazyku. Všetky spory budú výlučne riešiť vecne a miestne príslušné slovenské súdy. 

Aktualizácia podmienok prístupu a používania platformy Renault R-LINK

Spoločnosť RENAULT si vyhradzuje právo na zmenu a aktualizáciu prístupu k službe Renault R-LINK a tiež zmenu Všeobecných podmienok. Tieto zmeny a aktualizácie sú povinnosťou používateľa, ktorý preto musí pravidelne kontrolovať túto časť na zistenie platnosti Všeobecných podmienok.

Bezpečnostné opatrenia na používanie systému:

  • manipulujte s ovládacími prvkami (na ovládacom paneli alebo na volante) alebo získavajte informácie z obrazovky, len ak vám to dovolí dopravná situácia;
  • nastavte hlasitosť na takú úroveň, ktorá vám umožní počuť zvuky z okolitého prostredia.

Bezpečnostné opatrenia pre mobilný telefón:

  • príslušné právne predpisy upravujúce používanie mobilného telefónu za jazdy neumožňujú používať hands-free zariadenie na mobilný telefón v každej situácii, každý vodič musí mať neustále kontrolu nad vozidlom;
  • telefonovanie za jazdy je rozptyľujúci a rizikový faktor, a to pri každom použití (písanie, volanie, vyhľadávanie atď.). 

Používanie mobilného telefónu

Dovoľujeme si upozorniť na nevyhnutnosť dodržiavania príslušných právnych predpisov na používanie tohto typu zariadenia. 

Odporúčame zastaviť vozidlo pri zadávaní čísla alebo pri vyhľadávaní kontaktu v mobilnom telefóne.

Ovládajte audio prehrávač, len ak Vám to dovolí dopravná situácia.

Odložte svoj audio prehrávač za jazdy (riziko vymrštenia v prípade prudkého brzdenia).